domingo, 31 de agosto de 2008

ACTA DA ASEMBLEA ORDINARIA DO 22 DE AGOSTO DE 2008

Reunidos en Asemblea Ordinaria, o 22 de agosto de 2008, ás 17:30, en segunda convocatoria, no local da Asociación de Empresarios do Tambre (Santiago de Compostela), coa presencia dos seguintes membros:

A Citania Arqueoloxía, S.L.
D.O.A., S.C.
Prospectiva y Análisis Arqueólogos, S.L.
Tomos, Conservación y Restauración, S.L.

A Asemblea comenzou coa lectura e aprobación da acta anterior, tratándose a continuación os seguintes puntos:

1. Comunicación e lectura das contrapropostas realizadas pola CIG ó borrador do Convenio Laboral presentado pola AEGA:
 Artigos 14, 16, 18, 22, 24, 29, 31 e disposicións adicionais: foron aceptados pola CIG sen ningunha modificación.
 Artigos 13 e 15: estes dous artigos teñen que ser presentados pola CIG na Asemblea de Traballadores para a súa aprobación.
 Artigos 27 e 28: a CIG detectou algúns erros, polo que só temos que adaptalos ó estipulado no Estatuto dos Traballadores.
 Artigo 12: a CIG propón que o Técnico do Grupo I só esteña baixo o control do Director e da Empresa; que se especifique que o Técnico Especialista do Grupo II non é arqueólogo; suprimir a primeira función do Encargado; e que o Auxiliar de apoio non pode ter máis de 12 meses de experiencia. Todas estas propostas foron aceptadas pola Asemblea.
 Artigo 17: A CIG aceptou os puntos 1 a 5, pero no punto 6 reclama unha indemnización por cese do 4,5%. A Asemblea decide manter o 2,5%.
Ademais, a CIG propón un punto 7 que especifique que o 25% do persoal contratado en cada obra debe estar ocupado por persoal das categorías I e II, proposta que foi aceptada pola Asemblea.
 Artigo 20: a CIG propón que o pago de nóminas se faga por transferencia bancaria e suprimir, polo tanto, o punto 2. Esta proposta foi aceptada pola Asemblea.
 Artigo 21: a CIG propón incrementar o importe da hora extra nun 75% ou 1 hora e 45 min. Esta proposta foi aceptada pola Asemblea.
 Artigo 23: a CIG propón que o Complemento de IT sexa pola totalidade da obra, pero a Asemblea decide manter a súa proposta orixinal.
 Artigo 25: a CIG propón, na xornada partida, un descanso diario de 20 min.; a reducción da xornada laboral a 39 horas para o 2010; e na xornada continua un descanso de 30 min. A Asemblea só acepta este último punto.
 Artigo 26: a CIG só propón modificar que as Festividades locais sexan fixas, ben do domicilio social ou ben do centro de traballo, sendo as primeiras as elexidas pola Asemblea.
 Artigo 30: a CIG só propón a inclusión do último parrafo da súa proposta orixinal, que foi aceptada pola Asemblea.
 Artigo 32: a CIG propón a supresión deste artigo, pero a Asemblea decide mantelo.

2. Na presente Asemblea, á proposta dos membros asistentes, tamén se aceptaron os seguintes puntos:
 Comunicar á Administración competente os acordos que se alcancen entre a AEGA e a CIG para a revisión e adaptación ó Convenio dos presupostos oficiais.
 Incidir, no momento de tratar os criterios de Calidade, sobre os baremos empregados pola Administración nas súas ofertas públicas.

A seguinte Asemblea Ordinaria acórdase convocala unha vez que teñamos a resposta da CIG a nosa contraproposta do Convenio Laboral.

Santiago, 25 de agosto de 2008Andrés Bonilla Rodríguez Juan Carlos López García
Presidente Secretario Xeral

jueves, 14 de agosto de 2008

ACTA DA ASEMBLEA ORDINARIA DO 1 DE AGOSTO DE 2008

Reunidos en Asemblea Ordinaria, o 1 de agosto de 2008, ás 17:30, en segunda convocatoria, no local da Asociación de Empresarios do Tambre (Santiago de Compostela), coa presencia dos seguintes membros:

A Citania Arqueoloxía, S.L.
Anta de Moura, S.L.
D.O.A., S.C.
Gabinete de Arqueología e Xestión do Patrimonio, S.L.
Lesering, S.L.
Prospectiva y Análisis Arqueólogos, S.L.
Roberto Bartolomé Abraira

A Asemblea comenzou coa lectura e aprobación da acta anterior, tratándose a continuación os seguintes puntos:

1. Comunicación e lectura das contrapropostas realizadas pola CIG ó borrador do Convenio Laboral presentado pola AEGA:
- Artigos 1 a 4, 7, 8 e 10: foron aceptados pola CIG sen ningunha modificación.
- Artigo 5: A CIG propón que o Convenio entre en vigor dende a súa firma, inda que acepta que as claúsulas económicas non teñan vixencia ata a súa publicación no DOG. Esta proposta foi aprobada pola Asemblea.
- Artigo 6: A CIG mantén a súa proposta inicial da revisión do IPC+1 punto, que segue sendo rexeitada pola Asemblea.
- Artigo 10 da proposta da CIG (adhesión ó AGA): A CIG mantén a súa proposta inicial, que foi aceptada pola Asemblea.
- Artigo 11: a CIG propón a supresión das categorías de Coordinador, Técnico de apoio e Auxiliar de apoio, opoñéndose á presencia de peóns non especializados nas escavacións. A Asemblea acepta a supresión do Coordinador, pero decide manter ó resto de categorías.
- Artigo 19: a CIG propón unha única táboa salarial independentemente do Centro de Traballo coas seguintes cantidades anuais (inclúen salario base+pagas extras+vacacións+plus de transporte+plus de asistencia):
-Director: 20.297,54 €
-Técnico: 20.297,54 €
-Técnico especialista: 17.818,00 €
-Arqueólogo de Empresa: 20.297,54 €
-Encargado: 19.652,00 €
-Oficial: 19.618,54 €
-Jefe administrativo: 15.984,00 €
-Oficial administrativo: 15.592,00 €
-Auxiliar administrativo: 14.780,00 €
Ademais propoñen un Plus de Dirección de 550 €/mes e un Plus de Contrato Temporal de 139,47 €/mes.
A Asemblea, pola súa parte, acepta a unificación nunha única táboa salarial, pero coas seguintes cantidades totais (pluses incluidos):
-Director: 25.755,00 €
-Técnico: 19.155,00 €
-Técnico especialista: 17.818,00 €
-Técnico de apoio: 17.968,80 €
-Arqueólogo de Empresa: 16.680,00 €
-Encargado: 17.430,00 €
-Oficial: 16.800,00 €
-Auxiliar: 15.900,00 €
-Jefe administrativo: 14.790,00 €
-Oficial administrativo: 14.370,00 €
-Auxiliar administrativo: 13.500,00 €

2. Información sobre a creación dun Blog da AEGA de consulta libre (http://aegablog.blogspot.com/), na que se colgará toda a información xerada pola Asociación, así como outras informacións relacionadas coa arqueoloxía en xeral.
A edición de entradas queda restrinxida ós membros da directiva, como forma de controlar a información editada, polo que os socios da AEGA deberán poñerse en contacto con ditos membros para editar algunha información.

3. Información sobre a Lei 32/2006 de 18 de outubro, que é a nova Lei reguladora da subcontratación no sector da construcción, na cal aparecen importantes atrancos para o desenvolvimento da actividade arqueolóxica. Pola complexidade desta Lei, a Asemblea aceptou buscar asesoramento externo para analizar as implicacións provocadas por esta nova Lei para a nosa actividade.

A seguinte Asemblea Ordinaria acórdase convocala para o día 22 de agosto de 2008, no local da Asociación de Empresarios do Tambre (Santiago de Compostela) ás 17 h. en primeira convocatoria e ás 17,30 h. en segunda convocatoria, coa seguinte ORDE DO DÍA:
- Continuación da lectura das contrapropostas realizadas pola CIG ó borrador do Convenio Laboral presentado pola AEGA.
- Lectura e análise da información aportada polo asesor sobre a nova Lei de subcontratación.

viernes, 1 de agosto de 2008

PRÓXIMA ASEMBLEA

A próxima asemblea da AEGA queda fixada, na Asociación Empresarial do Tambre, para o día 1 de agosto (ás 17 h. en 1ª convocatoria e 17:30 en 2ª convocatoria) coa seguinte orde do día:
- Información e discusión das negociacións mantidas coa CIG respecto a a negociación do convenio laboral.
- Análise da nova lei de subcontratación no sector da construcción.